What do we do?

Issue Agent

Q Securities jako podmiot uprawniony do wykonywania usługi agenta emisji (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) świadczy komplementarne usługi, wykonując na rzecz klientów następujące czynności:

  • weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych, wynikających z przepisów prawa,
  • weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych, wynikającymi z przepisów prawa,
  • weryfikację spełniania przez obligacje lub certyfikaty inwestycyjne oraz przez emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w Regulaminie KDPW, a także tego, czy przyjęte przez KDPW lub przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy (tj. prowadzenie depozytu papierów wartościowych oraz obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych), zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych,
  • utworzenie ewidencji,
  • pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

150

funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

60 mld

PLN aktywów funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

990 mln

PLN zainwestowanych w fundusze inwestycyjne

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami