PL EN

Depozytariusz funduszy inwestycyjnych

Jesteśmy największym niebankowym depozytariuszem dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ)* obsługując ponad 200 funduszy dla kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Usługi depozytariusza świadczymy również dla alternatywnych spółek inwestycyjnych.

 

Nasi klienci wybierają Q, ponieważ cenią sobie wysoką jakość obsługi i merytoryczną współpracę.

Co nas wyróżnia?

 • Indywidualne podejście do każdego projektu – rozumiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się FIZ-y i wiemy, jak efektywnie współpracować z funduszami, zachowując jednocześnie najwyższe standardy.
 • Bezpieczeństwo – naszym celem jest budowanie współpracy z FIZ-ami w oparciu o transparentność i bezpieczeństwo naszych działań.

Jakie są obowiązki depozytariusza?

Do naszych obowiązków, których celem jest zabezpieczenie interesu uczestników funduszu, ** należy m.in.:

 

 • Przechowywanie aktywów funduszu
 • Prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu
 • Zapewnienie przechowywania środków pieniężnych funduszu*** monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu
 • Zapewnianie emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu
 • Kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu
 • Zapewnianie aby WAN oraz WAN/CI była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu
 • Zapewnianie wykorzystywania dochodów funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem funduszu
 • Wykonywanie zgodnych z prawem poleceń funduszu
 • Weryfikowanie zgodności działania funduszu z prawem lub statutem funduszu

* W rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”)

 

** Q Securities jest uprawniony do wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie art. 71 ust. 3 Ustawy.

 

*** Na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom.

W liczbach

funduszy zamkniętych, dla których pełnimy funkcję depozytariusza

aktywa funduszy, dla których pełnimy funkcję depozytariusza

dane na 31.05.2022