PL EN

Ewidencja obligacji GetBack S.A. – nowe informacje

18 maja 2020

Szanowni Państwo,

W związku z akcją dotyczącą zmiany danych widniejących w prowadzonej przez dom maklerski Q Securities S.A. („Q Securities”) ewidencji obligacji spółki Getback S.A. („Getback”) ogłoszonej przez Emitenta, w tym numeru rachunku bankowego mającego posłużyć do wypłat świadczeń związanych z tymi obligacjami („Obligacje”), jak np. rat układowych z tytułu wierzytelności wynikających z Obligacji, uprzejmie informujemy, iż umożliwiamy osobie uprawnionej z Obligacji („Obligatariusz”) zmianę powyższych danych w jeden z poniższych sposobów:

1. Podpis poświadczony notarialnie – w przypadku wyboru tej metody należy:
wypełnić Formularz zmiany danych obligatariusza („Formularz”), dostępny tutaj
podpisać własnoręcznie Formularz w obecności notariusza, który potwierdzi tożsamość podpisującego,
przesłać oryginał podpisanego Formularza do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:
Q Securities S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

2. Podpis kwalifikowany (elektroniczny) – w przypadku wyboru tej metody należy:

 • wypełnić Formularz,
 • podpisać Formularz podpisem kwalifikowanym,
 • przesłać podpisany Formularz mailowo do dnia 30 kwietnia 2020r. na adres: ewidencjagb@qsecurities.pl

3. Podpis Profilem Zaufanym (ePUAP) oraz przelew weryfikacyjny – w przypadku wyboru tej metody należy:

 • wypełnić Formularz,
 • podpisać Formularz Podpisem Zaufanym – więcej informacji oraz możliwość podpisania dokumentu na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany,
 • przesłać podpisany Formularz (w pliku xml) mailowo do dnia 30 kwietnia 2020r. na adres: ewidencjagb@qsecurities.pl
 • wykonać do dnia 30 kwietnia 2020 roku przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł (jeden złoty) na rachunek bankowy Q Securities o numerze: 23 1020 1026 0000 1702 0260 3751. Przelew powinien zawierać tytuł: „Przelew weryfikacyjny Getback”. Przelew powinien być wykonany wyłącznie z rachunku bankowego Obligatariuszy, tj. dane nadawcy przelewu powinny zgadzać się z danymi Obligatariusz, a w przypadku gdy zmiana danych Obligatariusza polega na podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego Obligatariusza to przelew weryfikacyjny powinien być wykonany z podanego w Formularzu aktualnego rachunku bankowego. Kwota 1 zł zostanie zwrócona na rachunek, z którego została przelana.

4. Podpis zwykły oraz przelew weryfikacyjny – w przypadku wyboru tej metody należy:

 • wypełnić, wydrukować i podpisać własnoręcznie Formularz,
 • zrobić kopię dowodu osobistego (obie strony dowodu),
 • wykonać do dnia 30 kwietnia 2020 roku przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł (jeden złoty) na rachunek bankowy Q Securities o numerze: 23 1020 1026 0000 1702 0260 3751. Przelew powinien zawierać tytuł: „Przelew weryfikacyjny Getback”. Przelew powinien być wykonany wyłącznie z rachunku bankowego Obligatariuszy, tj. dane nadawcy przelewu powinny zgadzać się z danymi Obligatariusz, a w przypadku gdy zmiana danych Obligatariusza polega na podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego Obligatariusza to przelew weryfikacyjny powinien być wykonany z podanego w Formularzu aktualnego rachunku bankowego. Kwota 1 zł zostanie zwrócona na rachunek, z którego została przelana,
 • przesłać oryginał podpisanego Formularza wraz z kopią dowodu osobistego do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:
  Q Securities S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

Mając na uwadze wprowadzony na okres od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 staramy się umożliwić Państwu możliwość składania przedmiotowych dyspozycji w sposób nie narażający zdrowia i życia zarówno Państwa, jak i naszych pracowników. Z tego względu ograniczamy możliwość składania dyspozycji osobiście.

Powyższa procedura składania dyspozycji ma na celu ochronę Państwa interesu oraz wykluczenie ryzyka dokonywania zmian w ewidencji Obligacji przez osoby nieuprawnione. Z tego względu dyspozycje składane w sposób inny aniżeli przewidziano powyżej (np. telefonicznie albo mailowo lub pisemnie bez dochowania powyższych czynności) nie będą uwzględniane. Q Securities zastrzega sobie jednocześnie prawo do żądania dodatkowych informacji lub dokumentów w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej dyspozycję lub treści dyspozycji.

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt:

ewidencjagb@qsecurities.pl
574 363 130
531 111 200
Informujemy, iż pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17:00.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Q Securities S.A.