PL EN

Dokumenty

Informacje o Domu Maklerskim

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304 oraz NIP: 1080014541 („Q Securities”, “Spółka”) jest domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm., “Ustawa o Obrocie”), działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej, udzielonych w dniach 29 października 2013 r. (DRK/WL/4020/29/31/112/1/2013) oraz 4 listopada 2014 r. (DRK/WL/4020/45/16/14/112/4).

Q Securities posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w następującym zakresie:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 • oferowanie instrumentów finansowych,
  doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.
 • Q Securities zapewnia bezpośredni kontakt z klientem w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  tel.: +48 22 417 44 00
  fax: +48 22 417 44 01
  mail: biuro@qsecurities.com
  Godziny pracy biura: 9.00 – 17.00.

Klient może komunikować się z Q Securities w języku polskim lub języku angielskim. Informacje oraz dokumenty są przekazywane klientowi w języku polskim, przy czym wybrane informacje lub dokumenty mogą być przekazane klientowi w języku angielskim. Sposób komunikowania się klienta z Q Securities, w tym sposób przekazywania do Q Securities zleceń w przypadku usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, określony jest w umowie lub regulaminie świadczenia danej usługi, przekazywanym klientowi przed zawarciem umowy.

 

Q Securities świadczy usługę maklerską na podstawie zawartej z klientem umowy. Szczegółowe zasady świadczenia danej usługi maklerskiej określa umowa lub regulamin świadczenia tej usługi maklerskiej, przekazywany klientowi przed zawarciem umowy. Przed zawarciem umowy Q Securities informuje klienta o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi. W przypadku istnienia konfliktu interesów, umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że klient potwierdzi otrzymanie od Q Securities informacji o istniejącym konflikcie interesów oraz potwierdzi wolę zawarcia umowy. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem umowy, Q Securities poinformuje klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzyma się od świadczenia usługi do czasu otrzymania wyraźnego pisemnego oświadczenia klienta o zgodzie na dalsze świadczenie usługi lub o wypowiedzeniu umowy, za wyjątkiem podejmowania czynności koniecznych celem ochrony interesu klienta. Na żądanie klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Q Securities w przypadku powstania konfliktu interesów.

 

Zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów ze świadczenia przez Q Securities na rzecz klienta usługi maklerskiej, określa umowa lub regulamin świadczenia tej usługi maklerskiej, przekazywany klientowi przed zawarciem umowy. Z tytułu świadczenia usług maklerskich, Q Securities pobiera opłaty lub prowizje w wysokości szczegółowo określonej w umowie świadczenia danej usługi maklerskiej zawieranej z klientem. Zasady ponoszenia innych kosztów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej określone są w umowie lub regulaminie świadczenia danej usługi, przekazywanym klientowi przed zawarciem umowy. Z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem finansowym lub usługą maklerską, może wiązać się obowiązek poniesienia przez klienta dodatkowych kosztów, w tym podatków, które to nie są płatne za pośrednictwem Q Securities. Z uwagi na to, iż obowiązki podatkowe zależą od takich czynników jak m.in. indywidualna sytuacja podatnika lub sposób przeprowadzenia transakcji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przed zawarciem transakcji porady doradcy podatkowego.

 

Skarga dotycząca działalności Q Securities może zostać złożona przez klienta na piśmie w siedzibie Q Securities, listownie na adres siedziby Q Securities, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w umowie świadczenia danej usługi lub na stronie internetowej Q Securities lub ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Q Securities. Skarga nie zawierająca danych umożliwiających identyfikację klienta, w tym danych kontaktowych, pozostawiana jest bez rozpoznania. Skarga powinna zawierać jednoznacznie określone czynności, których żąda klient w przypadku uznania skargi za uzasadnioną. Skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Q Securities. W przypadku gdy skarga nasuwa wątpliwości co do jej treści lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od klienta, Q Securities może zwrócić się do klienta o przekazanie dodatkowych informacji. Termin rozpatrzenia skargi ulega w takim przypadku przedłużeniu o czas oczekiwania na otrzymanie informacji od klienta, który jednakże nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania skargi. Odpowiedź na złożoną skargę przekazywana jest klientowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo za zgodą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany przez klienta. Szczegółowe informacje nt. sposobu rozpatrywania skarg przez Q Securities zawierają poszczególne regulaminy świadczenia usług maklerskich oraz:

 

Procedura załatwienia skarg klientów lub potencjalnych klientów przez Q Securities S.A.

 

Q Securities działa także za pośrednictwem następujących agentów firmy inwestycyjnej:

 

 • Capital Wealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie,
 • iMercado AFI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Trójmiejska Kancelaria Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni,
 • Fundspace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Staford Sp. z o.o. Globalnej Innowacji Sp. k z siedzibą w Warszawie,
 • Upper Finance Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • iWealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Q Securities jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Q Securities posiada status Autoryzowanego Doradcy dla emitentów obligacji na rynku Catalyst oraz emitentów akcji na rynku NewConnect.

 

Q Securities posiada status uczestnika bezpośredniego KDPW w typie uczestnictwa sponsor emisji (agent emisji, agent płatniczy).

 

W celu zapewnienia należytej ochrony aktywów klientów przechowywanych lub ewidencjonowanych w Spółce, Q Securities uczestniczy w obowiązkowym systemie rekompensat, którego celem jest gromadzenie środków na wypłaty rekompensat inwestorom.
System rekompensat zapewnia inwestorom wypłaty do wysokości określonej Ustawą o Obrocie środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w przypadku:

 

 • ogłoszenia upadłości domu maklerskiego, lub
 • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
 • stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

 

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu w dniu ogłoszenia upadłości domu maklerskiego albo uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek domu maklerskiego nie wystarcza nawet na opłacenie kosztów postępowania albo stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego okoliczności wskazanych powyżej, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro – w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym, że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro.
Kwoty te określają maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym domu maklerskim.
Szczegółowy opis zasad ochrony aktywów klientów gwarantowanej przez system rekompensat znajduje się w Ustawie o Obrocie.
Instrumenty finansowe klientów mające formę dokumentu (niezdematerializowane) przechowywane są przez Q Securities w pomieszczeniach zabezpieczonych, w sejfach ognioodpornych, z wykorzystaniem systemów przeciwwłamaniowych, dodatkowo chronionych całodobowo przez firmę ochroniarską. Dostęp do ww. pomieszczeń i przechowywanych aktywów posiadają wyłącznie osoby upoważnione. Wszelkie zmiany w stanie depozytów przedmiotowych aktywów rejestrowane są zgodnie z obowiązującymi w Q Securities regulaminami świadczenia usług.
Uzupełnienie powyższych informacji stanowi przekazywany klientowi przed zawarciem umowy regulamin świadczenia określonej usługi maklerskiej oraz Pakiet informacyjny domu maklerskiego Q Securities S.A. dotyczący MiFID II.

 

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego przez Q Securities S.A.

 

Q Securities S.A. („Q Securities”) informuje, że począwszy od 1 stycznia 2015 r. stosuje, z zastrzeżeniem zdania następnego, zbiór zasad ładu korporacyjnego określony w dokumencie pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Jednocześnie Q Securities informuje, iż nie będzie stosowała zasady zawartej w § 8 ust. 4 Zasad, która dotyczy zapewnienia akcjonariuszom Q Securities możliwości elektronicznego aktywnego udziału w walnych zgromadzeniach Q Securities. Odstąpienie od stosowania powyższej zasady uzasadnione jest małą liczbą akcjonariuszy Q Securities, jak i tym, że Q Securities nie jest spółką publiczną.
Pełen tekst Zasad dostępny jest publicznie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w sekcji poświęconej Zasadom ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz pod poniższym linkiem:

 

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

 

 

Podstawowa struktura organizacyjna Q Securities S.A.:

 

 

Ochrona danych osobowych w Q Securities S.A.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: iodo@qsecurities.com.

 

 

Bezpieczeństwo w sieci

 

W związku z rosnącymi zagrożeniami w sieci związanymi z oszustwami internetowymi, Q Securities S.A. dba o zwiększenie świadomości i wiedzy wśród swoich klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa (ang.cybersecurity). Bądź świadomym użytkownikiem sieci i zapoznaj się z opracowanymi przez Q Securities S.A. informacjami:

 

Bezpieczeństwo w sieci

Dokumenty finansowe