PL EN

Usługi maklerskie

Pozyskiwanie kapitału

Kompleksowo organizujemy finansowanie dla spółek poprzez publiczne i niepubliczne emisje akcji i obligacji, obsługę procesu wprowadzania spółek do obrotu publicznego, a także nadzorujemy i koordynujemy pracę na wszystkich etapach prowadzonych projektów. Przeprowadziliśmy setki projektów , pozyskując dla klientów środki finansowe na dalszy rozwój oraz realizację konkretnych przedsięwzięć biznesowych.

Współpracujemy z klientami przy procesie przygotowywania ofert publicznych oraz przeprowadzaniu transakcji na rynku kapitałowym:

Emisje akcji

 • Pierwsze i wtórne oferty publiczne akcji (IPO, SPO)
 • Oferty publiczne z prawem poboru
 • Oferty prywatne akcji (w tym pre-IPO)
 • Oferty publiczne w ramach konsorcjum dystrybucyjnego
 • Przeniesienia notowań akcji z New Connect na parkiet główny GPW
 • Nadzór nad emisją akcji

Emisje obligacji

 • Przygotowanie emisji obligacji – udział w procesie sporządzania dokumentów emisyjnych,
 • Prowadzenie prywatnej emisji obligacji
 • Prowadzenie publicznej emisji obligacji
 • Oferty publiczne w ramach konsorcjum dystrybucyjnego
 • Udział w procesie wprowadzania obligacji obrotu zorganizowanego na GPW lub ASO Catalyst
 • Prowadzenie rejestru i rozliczanie transakcji
 • Udział w procesie rejestracji w KDPW

Emisje certyfikatów

 • Publiczne emisje certyfikatów kierowane na rynek regulowany GPW
 • Publiczne ciągłe emisje certyfikatów notowane na rynku regulowanym GPW
 • Przeprowadzenie procesu dematerializacji certyfikatów i ich wprowadzenia do obrotu na GPW
 • Księgowe i finansowe rozliczenie oferty

Inne usługi

 • Wezwania
 • Sprzedaż akcji w ramach ABB

Jeśli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu: emisje@qsecurities.com

Autoryzowany doradca

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Wspieramy klientów przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności w zakresie:

 

 • Due diligence
 • Sporządzenia dokumentu informacyjnego zgodnie z regulaminem GPW
 • Przygotowania emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu, w tym szkolenie zarządu oraz kluczowych pracowników w zakresie regulacji oraz obowiązujących standardów, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych
 • Bieżącego doradztwa
 • Wyborze mechanizmów oraz wdrażaniu regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania
 • Przygotowania strony internetowej zgodnie z wymogami regulacyjnymi
 • Wsparcie w zakresie wypełniania regulaminowych obowiązków informacyjnych

Jeśli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu: emisje@qsecurities.com

Usługi brokerskie

Specjalizujemy się w pośredniczeniu w transakcjach nabywania i zbywania rozmaitych papierów wartościowych. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje kompleksową i profesjonalną obsługę, zapewniając bezpieczeństwo, szybkość działania i atrakcyjne prowizje.

 

Oferujemy:

 

 • Pośrednictwo w sprzedaży instrumentów finansowych
 • Przeprowadzanie transakcji papierami niepublicznymi
 • Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, uwzględniającej wymogi stron transakcji, doradców prawnych i podatkowych
 • Rozliczenia finansowego transakcji za pośrednictwem rachunku pieniężnego domu maklerskiego lub bezpośrednio pomiędzy stronami
 • Deponowania papierów wartościowych w domu maklerskim na potrzeby transakcji

Aktywnie współpracujemy z doradcami prawnymi i podatkowymi stron transakcji, by poznać istotne z ich perspektywy aspekty transakcyjne oraz z innymi instytucjami uczestniczącymi w transakcji, takimi jak domy maklerskie, banki, TFI oraz emitentami lub wystawcami sprzedawanych instrumentów finansowych.

Na życzenie klienta, uczestniczymy w negocjacjach w jego imieniu lub kojarzymy między sobą strony transakcji poszukując kontrahentów czy inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych.

Dzięki temu, że działalność Q Securities jest notyfikowana na innych rynkach, umożliwiamy klientom zawieranie transakcji na terytorium Luksemburga, Cypru, Malty oraz Słowacji.

Jeśli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu: broker@qsecurities.com

Ewidencja

Agent emisji

Usługa agenta emisji polega na weryfikacji spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych wynikających z przepisów prawa oraz rejestracji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

 

Oferujemy:

 

 • Weryfikowanie spełnienia przez emitenta wymogów dotyczących emisji
 • Weryfikowanie zgodności dokumentacji i oświadczeń emitenta z przepisami
 • Weryfikowanie spełnienia przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w KDPW
 • Weryfikowanie zgodności przyjętych przez KDPW zasad obsługi realizacji zobowiązań emitentów pod względem możliwości prawidłowego wykonania zobowiązań względem inwestorów
 • Tworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych
 • Pośredniczenie przy rejestracji przez emitenta papierów wartościowych w KDPW

 

Dodatkowo możemy pełnić funkcję agenta płatniczego, czyli pośredniczyć w komunikacji pomiędzy KDPW oraz emitentem w zakresie wypłat oraz przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby dokonywania ich wypłaty.

Sponsor emisji

Prowadzenie rejestru sponsora emisji jest niezbędne, gdy inwestor nie posiada lub nie wskazał rachunku papierów wartościowych do deponowania papierów wartościowych. Wówczas agent emisji nie może bowiem dokonać ich zapisania na rachunkach inwestorów i konieczne jest zdeponowanie ich w rejestrze sponsora emisji.

 

Oferujemy:

 

 • Prowadzenie rejestru sponsora emisji, w tym zmian stanu posiadania instrumentów finansowych
 • Aktualizowanie danych inwestorów
 • Wystawianie świadectw depozytowych i innych dokumentów

Pośrednik rejestracyjny

Jako uczestnik KDPW świadczymy usługi pośrednika rejestracyjnego w przypadku rejestracji w KDPW papierów wartościowych, dla których nie ma obowiązku posiadania agenta emisji.

 

W ramach usługi oferujemy m.in.:

 

 • Prowadzenie depozytu papierów wartościowych
 • Współpracę w zakresie rejestracji papierów wartościowych w KDPW oraz koordynację procesu rejestracji
 • Rozksięgowanie papierów wartościowych w dniu ich rejestracji w KDPW na rachunki papierów wartościowych właścicieli, rachunki zbiorcze lub poprowadzenie rejestru sponsora emisji dla osób nieposiadających rachunku papierów wartościowych

Ewidencja obligacji

Obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. niemające postaci dokumentu, jeżeli ich emitent nie postanowi zarejestrować ich w KDPW, muszą być zapisane w ewidencji.

 

W ramach usługi oferujemy m.in.:

 

 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji obligacji
 • Obsługę świadczeń pieniężnych wynikających z przechowywanych lub ewidencjonowanych instrumentów, w tym prowadzenie dedykowanych rachunków pieniężnych
 • Wystawianie zaświadczeń depozytowych i innych dokumentów związanych z ewidencją.

Jeśli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu: ewidencja@qsecurities.com