PL EN

Przetarg dotyczący sprzedaży wierzytelności Funduszu CC65 FIZAN w likwidacji

24 czerwca 2021

Likwidator Funduszu CC65 FIZAN W LIKWIDACJI, zwany dalej „Funduszem” sprzeda z wolnej ręki wierzytelność o wartości nominalnej 2 581 129,45 zł za najwyższą oferowaną cenę.

Niezabezpieczona wierzytelność w stosunku do Spółki CB INVESTMENT SP. Z O.O. wynikająca z niezaspokojonej dotychczas przez Emitenta wierzytelności Funduszu z tytułu uprzednio posiadanych przez Fundusz 61.422 obligacji imiennych serii A wyemitowanych przez Emitenta w formie dokumentu na podstawie warunków emisji obligacji z dnia 29 grudnia 2016 r. (zmienionych w dniu 30 marca 2018 r. oraz w dniu 12 sierpnia 2019 r.), o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 61.422.000,00 zł, oprocentowaniu stałym w wysokości 8% w skali roku i płatnym w okresach kwartalnym oraz terminie ich wykupu przypadającym na dzień 28 grudnia 2021 r. („Fundusz”), na którą to wierzytelność składają się następujące pozycje:

  • 736.551,06 zł – stanowiąca pozostałą część wierzytelności Funduszu z tytułu odsetek kapitałowych od Obligacji za okres odsetkowy od 28 czerwca 2019 r. do 28 września 2019 r. i wymagalnych na dzień 29 września 2019 r. w łącznej kwocie 1.238.267,52 zł, które pozostały dotychczas niezaspokojone przez Emitenta, przy uwzględnieniu postanowień zawartej przez Emitenta i Fundusz w dniu 17 lutego 2020 r. umowy świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum),
  • 1.225.368,90 zł – stanowiącą pełną kwotę wierzytelności Funduszu z tytułu odsetek kapitałowych od Obligacji za okres odsetkowy od 29 września 2019 r. do 28 grudnia 2019 r. i wymagalnych na dzień 29 grudnia 2019 r.,
  • 148.027,02 zł – stanowiącą pełną kwotę wierzytelności Funduszu z tytułu odsetek kapitałowych od Obligacji za okres odsetkowy od 29 grudnia 2019 r. do 28 marca 2020 r. naliczonych do dnia 8 stycznia 2020 r. i wymagalnych na dzień 8 stycznia 2020 r. na skutek doręczenia Funduszowi przez Emitenta żądania przedterminowego wykupu Obligacji,
  • 471.182,47 zł – stanowiącą kwotę należnych Funduszowi odsetek za opóźnienie naliczonych od wierzytelności głównej (wartości nominalnej) Obligacji w kwocie 61.422.000,00 zł za okres od 9 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r.

Oferty należy składać na adres Biura likwidatora: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 28 czerwca.2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem “przetarg wierzytelność VI/2021” lub mailowo wiadomością szyfrowaną na adres: funduszecc@qsecurities.pl w temacie maila podając „przetarg wierzytelność VI/2021″. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje na temat wierzytelności można uzyskać pisząc na adres: funduszecc@qsecurities.pl.

Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty wraz z proponowaną ceną nabycia. W przypadku przedsiębiorców wymaga się przedłożenia:

  • aktualnego wyciągu z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG;
  • złożenia oświadczeń:
    – o poniesieniu kosztów związanych ze sprzedażą,
    – o zapoznaniu się z aktualnym stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych roszczeń w przyszłości.

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży w całości bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia uzupełniającej licytacji wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia. Jednocześnie Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy cesji w brzmieniu zaproponowanym przez Likwidatora Funduszu.