PL EN

Zapis na Obligacje strukturyzowane

2 - letnie Obligacje z Ochroną Kapitału Powiązane z indeksem STOXX ® Europe 600 Basic Resources (Price EUR) Index emitowane przez Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Ważna informacja:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z emisją obligacji strukturyzowanych („Obligacje”) emitowanych przez Goldman Sachs Finance Corp International Ltd („Emitent”). W związku z emisją Obligacji Emitent sporządził prospekt emisyjny („Prospekt”) składający się z prospektu podstawowego zatwierdzonego w dniu 13 stycznia 2023 roku przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier z siedzibą przy 283 Route d'Arlon, 1150 Luksemburg, uzupełnionego wszelkimi suplementami (jeżeli istnieją) do dnia sporządzenia ostatecznych warunków emisji (włącznie) wraz z ostatecznymi warunkami emisji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla instrumentów dłużnych wyemitowanych zgodnie z prawem angielskim oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis ryzyk znajduje się w Prospekcie w rozdziale „RISK FACTORS”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji zapoznali się z Prospektem, Końcowymi Warunkami („Końcowe Warunki”) oraz Dokumentem Zawierających Kluczowe Informacje („KID”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i potencjalnych korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt języku angielskim uzupełniony wszelkimi suplementami jest opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://markets-qa.goldmansachs.pl/pl/uslugi/base-prospectus-poland. Warunki końcowe, Prospekt Emisyjny Emitenta w języku angielskim oraz KID można znaleźć tutaj: www.bit.ly/3BOA2Yw. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt, Końcowe Warunki oraz KID są dostępne na stronie internetowej https://qsecurities.com/pl/. Prospekt, Warunki Końcowe i KID są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Q Securities S.A. oraz jej Agentów Firm Inwestycyjnych. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części z zainwestowanych środków.
od  26 maja 2023
  do 16 czerwca 2023

Dokumenty związne z ofertą

Prospekt w języku angielskim uzupełniony wszelkimi suplementami jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: https://markets-qa.goldmansachs.pl/pl/uslugi/base-prospectus-poland

Informacje o ofercie

Emitent
Upoważniony Oferent
Instrument bazowy
Waluta produktu
Dzień Emisji
Opłata subskrypcyjna
Rodzaj emisji
CZĘŚĆ KONSERWATYWNA
Poziom ochrony kapitału
Kupon
Data zapadalności i płatności Części Konserwatywnej
CZĘŚĆ INWESTYCYJNA
Poziom ochrony kapitału
Kupon Warunkowy
Data ustalenia wartości końcowej Indeksu Bazowego
Data płatności Kuponu Warunkowego
Dzień ustalenia wartości końcowej Indeksu Bazowego
Data wykupu
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111 (BUDOVA PLATINIUM), 616 00 Brno, Czechy
STOXX ® Europe 600 Basic Resources (Price EUR) Index
PLN
23.06.2023
Do 2%
Oferta publiczna
100% ochrony kapitału w dacie zapadalności i płatności Części Konserwatywnej
4% (8% rocznie)
18.12.2023
100% ochrony kapitału w dacie zapadalności
16% (8% rocznie)
16.06.2025
24.06.2025
16.06.2025
24.06.2025

Zapisy i wpłaty

Termin przyjmowania wpłat i zapisów
Minimalna kwota zapisu
Cena emisyjna
Zapisy
26.05.2023 – 16.06.2023 (do godz. 15:00)
50 000 PLN
50 000 PLN
Q Securities. S.A.

Chcesz wziąć udział w ofercie?

Wziąć udział w Ofercie mogą Inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę świadczenia usług maklerskich (dalej: “Umowa”).

Aby wziąć udział w Ofercie postępuj zgodnie z Instrukcją.

Zapisy na certyfikaty strukturyzowane

Q Securities

ul. Marszałkowska 142 (9p.)
00-061 Warszawa

+48 796 001 919
broker@qsecurities.com

w siedzibie Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4
81-383 Gdynia

+48 884 000 655
+48 884 000 699

info@tkf.pl
www.tkf.pl

iWealth Management Sp. z o. o.

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

ul. Podwale 83/13
50-414 Wrocław

kontakt@iwealth.pl
www.iwealth.pl

Ważna informacja

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z emisją obligacji strukturyzowanych („Obligacje”) emitowanych przez Goldman Sachs Finance Corp International Ltd („Emitent”). W związku z emisją Obligacji Emitent sporządził prospekt emisyjny („Prospekt”) składający się z prospektu podstawowego zatwierdzonego w dniu 13 stycznia 2023 roku przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier z siedzibą przy 283 Route d'Arlon, 1150 Luksemburg, uzupełnionego wszelkimi suplementami (jeżeli istnieją) do dnia sporządzenia ostatecznych warunków emisji (włącznie) wraz z ostatecznymi warunkami emisji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla instrumentów dłużnych wyemitowanych zgodnie z prawem angielskim oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis ryzyk znajduje się w Prospekcie w rozdziale „RISK FACTORS”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji zapoznali się z Prospektem, Końcowymi Warunkami („Końcowe Warunki”) oraz Dokumentem Zawierających Kluczowe Informacje („KID”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i potencjalnych korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt języku angielskim uzupełniony wszelkimi suplementami jest opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://markets-qa.goldmansachs.pl/pl/uslugi/base-prospectus-poland. Warunki końcowe, Prospekt Emisyjny Emitenta w języku angielskim oraz KID można znaleźć tutaj: www.bit.ly/3BOA2Yw. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt, Końcowe Warunki oraz KID są dostępne na stronie internetowej https://qsecurities.com/pl/. Prospekt, Warunki Końcowe i KID są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Q Securities S.A. oraz jej Agentów Firm Inwestycyjnych. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części z zainwestowanych środków.