PL EN

Zapis na Obligacje strukturyzowane

„Certyfikat z ograniczeniem uczestnictwa Powiązany z Akcjami the iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond ETF na 2 lata” emitowane przez Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Ważna informacja:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z emisją certyfikatów strukturyzowanych („Certyfikaty”) emitowanych przez Goldman Sachs Finance Corp International Ltd („Emitent”). W związku z emisją Certyfikatów Emitent sporządził prospekt emisyjny („Prospekt”) składający się z prospektu podstawowego zatwierdzonego w dniu 13 stycznia 2023 roku przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier z siedzibą przy 283 Route d'Arlon, 1150 Luksemburg, uzupełnionego wszelkimi suplementami (jeżeli istnieją) do dnia sporządzenia ostatecznych warunków emisji (włącznie) wraz z ostatecznymi warunkami emisji. Inwestycja w Certyfikaty oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla instrumentów dłużnych wyemitowanych zgodnie z prawem angielskim oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis ryzyk znajduje się w Prospekcie w rozdziale „RISK FACTORS”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Certyfikatów zapoznali się z Prospektem, Końcowymi Warunkami („Końcowe Warunki”) oraz Dokumentem Zawierających Kluczowe Informacje („KID”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i potencjalnych korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Certyfikaty. Prospekt języku angielskim uzupełniony wszelkimi suplementami jest opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://markets.goldmansachs.pl/en/services/base-prospectus-poland. Warunki końcowe, Prospekt Emisyjny Emitenta w języku angielskim oraz KID można znaleźć tutaj: www.bit.ly/3XlIIzQ. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt, Końcowe Warunki oraz KID są dostępne na stronie internetowej https://qsecurities.com/pl/. Prospekt, Warunki Końcowe i KID są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Certyfikatów. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane przez Q Securities S.A. oraz jej Agentów Firm Inwestycyjnych. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części z zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych.
od  19 czerwca 2023
  do 31 lipca 2023

Informacje o ofercie

Emitent
Upoważniony Oferent
Aktywo Bazowe
Waluta produktu
Dzień Emisji
Opłata subskrypcyjna
Rodzaj emisji
Poziom ochrony kapitału
Potencjalny zysk
Data ustalenia wartości końcowej Aktywa Bazowego
Termin wykupu
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111 (BUDOVA PLATINIUM), 616 00 Brno, Czechy
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT UQ)
USD
07.08.2023
Do 2 %
Oferta publiczna
90% ochrony kapitału w terminie wykupu
Maks. 20% w skali inwestycji
31.07.2025
07.08.2025

Zapisy i wpłaty

Termin przyjmowania wpłat i zapisów
Minimalna kwota zapisu
Cena emisyjna
Zapisy
19.06.2023 – 31.07.2023 (do godz. 14:00)
100 USD
100 USD
Q Securities. S.A.

Chcesz wziąć udział w ofercie?

Wziąć udział w Ofercie mogą Inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę świadczenia usług maklerskich (dalej: “Umowa”).

Aby wziąć udział w Ofercie postępuj zgodnie z Instrukcją.

Zapisy na certyfikaty strukturyzowane

Q Securities

ul. Marszałkowska 142 (9p.)
00-061 Warszawa

+48 796 001 919
broker@qsecurities.com

w siedzibie Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4
81-383 Gdynia

+48 884 000 655
+48 884 000 699

info@tkf.pl
www.tkf.pl

Rise Capital Sp. z o. o.

Ul. Jasna 19
00-058 Warszawa

biuro@risecapital.com.pl
http://risecapital.com.pl/

iWealth Management Sp. z o. o.

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

ul. Podwale 83/13
50-414 Wrocław

kontakt@iwealth.pl
www.iwealth.pl

Ważna informacja

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z emisją certyfikatów strukturyzowanych („Certyfikaty”) emitowanych przez Goldman Sachs Finance Corp International Ltd („Emitent”). W związku z emisją Certyfikatów Emitent sporządził prospekt emisyjny („Prospekt”) składający się z prospektu podstawowego zatwierdzonego w dniu 13 stycznia 2023 roku przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier z siedzibą przy 283 Route d'Arlon, 1150 Luksemburg, uzupełnionego wszelkimi suplementami (jeżeli istnieją) do dnia sporządzenia ostatecznych warunków emisji (włącznie) wraz z ostatecznymi warunkami emisji. Inwestycja w Certyfikaty oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla instrumentów dłużnych wyemitowanych zgodnie z prawem angielskim oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis ryzyk znajduje się w Prospekcie w rozdziale „RISK FACTORS”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Certyfikatów zapoznali się z Prospektem, Końcowymi Warunkami („Końcowe Warunki”) oraz Dokumentem Zawierających Kluczowe Informacje („KID”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i potencjalnych korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Certyfikaty. Prospekt języku angielskim uzupełniony wszelkimi suplementami jest opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://markets.goldmansachs.pl/en/services/base-prospectus-poland. Warunki końcowe, Prospekt Emisyjny Emitenta w języku angielskim oraz KID można znaleźć tutaj: www.bit.ly/3XlIIzQ. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt, Końcowe Warunki oraz KID są dostępne na stronie internetowej https://qsecurities.com/pl/. Prospekt, Warunki Końcowe i KID są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Certyfikatów. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane przez Q Securities S.A. oraz jej Agentów Firm Inwestycyjnych. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części z zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych.