PL EN

Zapisy na Certyfikaty strukturyzowane

HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o WIG20 Index

Ważna informacja:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z emisją certyfikatów strukturyzowanych („Certyfikaty”) emitowanych przez UniCredit Bank AG („Emitent”). W związku z emisją Certyfikatów Emitent sporządził prospekt emisyjny („Prospekt”) składający się z Dokumentu Ofertowego dla Papierów Wartościowych z Pojedynczym Instrumentem Bazowym (oraz Wieloma Instrumentami Bazowymi (z (częściową) ochroną kapitału) II datowanego i zatwierdzonego przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) w dniu 22 lutego 2022 r. oraz Dokumentu Rejestracyjnego UniCredit Bank AG datowanego i zatwierdzonego przez BaFin w dniu 17 maja 2021 r. Inwestycja w Certyfikaty oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla instrumentów dłużnych na okaziciela wyemitowanych zgodnie z prawem niemieckim oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w rozdziale II „RISK FACTORS”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Certyfikatów zapoznali się z Prospektem i Końcowymi Warunkami („Końcowe Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i potencjalnych korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Certyfikaty. Prospekt oraz Warunki Końcowe zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: https://www.onemarkets.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej https://qsecurities.com/pl/. Prospekt i Warunki Końcowe są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Certyfikatów. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane przez Q Securities S.A. oraz jej Agentów Firm Inwestycyjnych. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
od  09 grudnia 2022
  do 21 grudnia 2022

Informacje o ofercie

Emitent
Instrument bazowy
Waluta produktu
Dzień Emisji
Dzień Obserwacji Początkowej
Dzień Obserwacji Końcowej
Okres inwestycji
Prowizja za przyjęcie zapisu
Poziom ochrony kapitału
Kupon
Kupon warunkowy
Rodzaj emisji
Rynek wtórny
Wycena Certyfikatów Strukturyzowanych
UniCredit Bank AG
Indeks WIG20
PLN
29.12.2022
23.12.2022
20.12.2024
2 lata
Max 2%
100% ochrony kapitału na dzień wykupu
9%
19% udziału w wyniku Instrumentu bazowego
Oferta publiczna
UniCredit Bank AG
Platforma UniCredit Bank AG: https://www.onemarkets.pl/

Zapisy i wypłaty

Termin przyjmowania wpłat i zapisów
Minimalna wielkość zapisu
Cena emisyjna
Zapisy
09.12.2022 – 21.12.2022
20 000 PLN
1 000 PLN
Q Securities. S.A.

Chcesz wziąć udział w ofercie?

Wziąć udział w Ofercie mogą Inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę świadczenia usług maklerskich (dalej: “Umowa”).

Jeśli masz już podpisaną Umowę – przejdź tutaj.

Jeśli nie masz jeszcze podpisanej Umowy postępuj zgodnie z Instrukcją.

Zapisy na certyfikaty strukturyzowane

Q Securities

ul. Marszałkowska 142 (9p.)
00-061 Warszawa

+48 796 001 919
broker@qsecurities.com

Online

w formie elektronicznej zgodnie z
regulacjami QSecurities S.A.

Zaloguj się

w siedzibie Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4
81-383 Gdynia

+48 884 000 655
+48 884 000 699

info@tkf.pl
www.tkf.pl

iWealth Management Sp. z o. o.

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

ul. Podwale 83/13
50-414 Wrocław

kontakt@iwealth.pl
www.iwealth.pl

Ważna informacja

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z emisją certyfikatów strukturyzowanych („Certyfikaty”) emitowanych przez UniCredit Bank AG („Emitent”). W związku z emisją Certyfikatów Emitent sporządził prospekt emisyjny („Prospekt”) składający się z Dokumentu Ofertowego dla Papierów Wartościowych z Pojedynczym Instrumentem Bazowym (oraz Wieloma Instrumentami Bazowymi (z (częściową) ochroną kapitału) II datowanego i zatwierdzonego przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) w dniu 22 lutego 2022 r. oraz Dokumentu Rejestracyjnego UniCredit Bank AG datowanego i zatwierdzonego przez BaFin w dniu 17 maja 2021 r. Inwestycja w Certyfikaty oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla instrumentów dłużnych na okaziciela wyemitowanych zgodnie z prawem niemieckim oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w rozdziale II „RISK FACTORS”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Certyfikatów zapoznali się z Prospektem i Końcowymi Warunkami („Końcowe Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i potencjalnych korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Certyfikaty. Prospekt oraz Warunki Końcowe zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: https://www.onemarkets.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej https://qsecurities.com/pl/. Prospekt i Warunki Końcowe są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Certyfikatów. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane przez Q Securities S.A. oraz jej Agentów Firm Inwestycyjnych. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.