PL EN

Oferta publiczna akcji

SimulaMaker S.A.

Ważna informacja:

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i istotnych informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną 56.184 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C SimulaMaker Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.618,40 zł (pięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 40/100) oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Oferowane”). Opublikowana na niniejszej stronie internetowej informacja o emitencie i warunkach oferty („Dokument Ofertowy”) została sporządzona zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Dokumentu Ofertowego został opublikowany i będzie dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.simulam.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, tj. Domu Maklerskiego Q Securities S.A. (https://qsecurities.com/pl/). Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Oprócz powyższych dokumentów na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowić będą informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Dokument Ofertowy ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Dokumentem Ofertowym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Dokumencie Ofertowym, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Dokumentu Ofertowego, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego i podatkowego.
od  31 maja 2021
  do 28 czerwca 2021

Informacje o ofercie

Emitent
Termin zapisów
Wartość emisji brutto
Liczba akcji
Cena emisyjna
Minimalny zapis
Zapisy na akcje
SimulaMaker S.A.
31 maja – 28 czerwca 2021 r.
do 1.376.508,00 zł
do 56.184 akcji serii C
24,50 zl
1.000 szt. Akcji / 24.500,00 zł
Q Securities S.A.

Informacje o spółce

Kluczowe projekty studia:

 

 • I Am Jesus Christ → [STEAM]
  Walk in the footsteps of Jesus in this incredible first-person retelling of the story of Christ from birth to resurrection. Perform amazing miracles, interact with a cast of biblical figures and travel around the Holy Land from Jerusalem to the Galilee. Become the Messiah in ‘I Am Jesus Christ.
 • Moon Farming → [STEAM]
  Zmęczony tymi samymi grami rolniczymi na Ziemi? Odkryj nowe możliwości rolnicze w nowym środowisku Księżyca. Na pewno będzie to rolnictwo jak nigdy dotąd!
 • Jungle House → [STEAM]
  Czy potrafisz zbudować dom w dzikiej dżungli praktycznie własnymi rękami? Tak, potrafisz! Zostań architektem w prymitywnych czasach, budując niesamowite domy w dzikiej dżungli za pomocą prymitywnych narzędzi.
 • Horse Shelter 2022 → [STEAM]
  Live the dream of owning and looking after realistic horses. Train your own stable of horses and participate in world competitions. Exciting show jumping events are waiting for you!

Akcjonariat

65%
27%
8%
Playway S.A.
Maksym Vysochanskyy
Pozostali akcjonariusze

Cele emisyjne

Emitent planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji na trzy cele:

 1. Sfinansowanie nakładów na produkcję gier (rozpoczętych i nowych)
 2. Sfinansowanie preprodukcji nowych gier
 3. Sfinansowanie kosztów marketingowych związanych z promocją gier

Harmonogram oferty

31.05.2021
31.05.2021

Publikacja Dokumentu Ofertowego

31.05-28.06
31.05-28.06

Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów

29.05.2021
29.05.2021

Przydział Akcji Oferowanych

do 30.06.2021
do 30.06.2021

Podanie wyników Oferty

do 6.07.2021
do 6.07.2021

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot

Chcesz wziąć udział w ofercie?

Chcesz wziąć udział w ofercie?
Wziąć udział w Ofercie mogą inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli masz już umowę z Q Securities S.A. o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania – postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi Oferty zawartymi w Dokumencie Ofertowym.

Jeśli nie masz jeszcze Umowy z Q Securities S.A. postępuj zgodnie z instrukcją

W przypadku chęci zawarcia Umowy on-line przez formularz elektroniczny przejdź – przejdź tu

 

Ważna informacja

Przedstawione informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczący planowanej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C SimulaMaker S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując niniejszy dokument Q Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.
Opublikowana na niniejszej stronie internetowej informacja o emitencie i warunkach oferty („Dokument Ofertowy”) została sporządzona zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Materiał powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione informacje nie stanowią części żadnego innego dokumentu, w tym w szczególności dokumentu ofertowego, nie stanowi jakiejkolwiek części dokumentacji dotyczącej emisji Akcji i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji.