PL EN

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

SKARBIEC HOLDING S.A.

Ważna informacja:

Przedstawione informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczący planowanej oferty wtórnej sprzedaży akcji SKARBIEC HOLDING S.A. należących do Klienta Q Securities S.A. („Akcje”) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując niniejszy dokument Q Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Akcje będą sprzedawane wyłącznie wybranym inwestorom („Inwestorzy”) w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do:
(i) inwestorów kwalifikowanych i/lub
(ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora obliczonej według ceny nabycia na dzień jej ustalenia bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), oraz bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy materiał kierowany jest wyłącznie do
(i) inwestorów kwalifikowanych i/lub
(ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Materiał powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione informacje nie stanowią części żadnego innego dokumentu, w tym w szczególności dokumentu ofertowego, nie stanowi jakiejkolwiek części dokumentacji dotyczącej wtórnej sprzedaży Akcji i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji.

Szczegóły i harmonogram wezwania

Spółka
Cena Wezwania
Liczba Akcji do nabycia
Termin ogłoszenia Wezwania
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje
Termin Zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji
Podmiot Wzywający
Podmiot pośredniczący w Wezwaniu
Skarbiec Holding S.A.
20,35 zł za jedną Akcję
1.290.826 sztuk
30 sierpnia 2023 r.
19 września 2023 r.
3 października 2023 r.
6 października 2023 r.
10 października 2023 r.
Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.
Q Securities S.A.